Voorwaarden Susils

Voorwaarden Susil’s Bruidsatelier versie1

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Maatwerk: een modeproduct samengesteld en geconfectioneerd op basis van specifieke wensen van de koper. Ondernemer: De verkoper/opdrachtnemer , in dit geval Susil’s Bruidsatelier, die met de koper een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
Koper: de afnemer/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
Leverdatum: de in de overeenkomst bepaalde vaste dag, waarop de levering moet zijn verricht. Het betreft de trouwdatum die door de koper wordt opgegeven.
Opdrachtgever: De Koper
Producten: welke door de klant bij ons gekocht zijn

Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van bestelde, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen en tot het verlenen van diensten.
2.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Susil’s Bruidsatelier slechts bindend indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Het accepteren van een offerte/aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

De Offerte
3.1 De offerte is tot 14 dagen na de overeenkomst geldig, De offerte is gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens en (eventueel) door de ondernemer gedane metingen.
3.2 De koper is verplicht de ondernemer te informeren over omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die kende of behoorde te kennen. Dit gaat bijvoorbeeld om maatschommelingen wegens zwangerschap of (voornemens om te gaan) lijnen.

Aanbiedingen
4.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. De aangeboden offerte/aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 weken. Dit in verband met eventuele prijswijzigingen.
4.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief 21% BTW.
4.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en akkoord verklaard.
4.4 Extra accessoires zoals een hoepel, sluier, handschoenen, bolero, etc. zijn niet bij de prijs van de trouwjurk inbegrepen mits duidelijk in de offerte/aanbieding omschreven. In andere gevallen worden deze extra’ s tegen aantrekkelijke meerprijzen aangeboden in uw offerte/aanbieding.
4.5 De vermaakkosten zijn niet inbegrepen bij de prijs van de trouwjurk tenzij dat nadrukkelijk op de offerte is gespecificeerd.
5.1 Levertijden kunnen per trouwjurk verschillen. De gemiddelde levertijd bedraagt 2 – 5 maanden voor een trouwjurk. Natuurlijk kan het voorkomen dat er onverhoopt buiten onze schuld om situaties ontstaan waarbij een levertijd uitloopt zoals overmacht. Indien hierdoor problemen ontstaan zullen wij hiervoor altijd een zo goed mogelijke oplossing zien te vinden. Echter zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, buiten het bedrag van de trouwjurk om, ontstaan door een uitloop van levertijd.

Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
6.2 In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
6.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Betaling
7.1 Tenzij anders overeengekomen, dient er een (aan)betaling van 50% van het totaalbedrag van de trouwjurk exclusief maatwerk door Susil’s Bruidsatelier te zijn ontvangen alvorens er wordt begonnen met de bestelling van een trouwjurk.
7.2 Het resterende bedrag moet worden voldaan alvorens de trouwjurk en of accessoires wordt meegenomen door de klant.
7.3 Susil’s Bruidsatelier behoudt het recht om artikelen wanneer deze niet volledig zijn betaald pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de offerte/aanbieding.
7.4 De bestelde producten dienen binnen 3 maanden te worden opgehaald na de afgesproken leveringsdatum.

Eigendomsvoorbehoud
8.1 De goederen blijven eigendom van Susil’s Bruidsatelier tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
9.1 Susil’s Bruidsatelier levert op maat gemaakte trouwjurken zoals mondeling overééngekomen. Conform de gemaakte afspraken, is Susil’s Bruidsatelier aansprakelijk en zal binnen een redelijke termijn e.e.a. naar behoren herstellen/aanpassen of indien noodzakelijk opnieuw laten maken.
9.2 Susil’s Bruidsatelier is nimmer aansprakelijk voor schade indien er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
9.3 Susil’s Bruidsatelier wordt nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Susil’s Bruidsatelier.
9.4 Susil’s Bruidsatelier is nimmer aansprakelijk voor, welke schade  dan ook ,welke voortkomt na de leveringsdatum en wanneer de producten in het bezit zijn van de klant.
9.5 Susil’s Bruidsatelier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde artikel door grote mate gewichts-verlies gewichts-toename – zwangerschap het artikel niet meer past, daar alle producten op maat worden gemaakt en geleverd, met de maten die tijdens de meetafspraak of door de klant zelf opgemeten maten zijn opgenomen. De kosten voor aanpassingen zijn geheel voor rekening van de afnemer.

Opschorting en ontbinding
10.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel overeenkomst te ontbinden.
10.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Annulering van de trouwjurk
11.1 Annulering van de koop door de koper komt voor rekening en risico van de koper en ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling.
11.2 Alleen in het geval van overlijden of een levensbedreigende ziekte van een van de echtelieden waardoor het huwelijk geen doorgang kan vinden, geldt een uitzondering op deze regel. De koper moet dit zo nodig op verzoek van de ondernemer bewijzen, bijvoorbeeld door een doktersverklaring. In het geval van annulering op deze gronden mag de ondernemer al dan niet een redelijke vergoeding voor het door de ondernemer aantoonbaar geleden verlies aan de koper in rekening brengen. Als het een showroommodel betreft dan behouden wij 10% van het totaalbedrag van de trouwjurk en indien reeds bestelde, accessoires op naam van de klant. Indien het een bestelde trouwjurk is dan hanteren wij een bedrag van 30% van de trouwjurk en accessoires. Indien er maatwerk is verricht dan worden deze kosten volledig op de koper verhaald.
11.3 Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal Susil’s Bruidsatelier verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de deurwaarder.

Ruilen
12.1 Binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst mag u éénmalig een andere keuze uit de collectie van Susil’s Bruidsatelier doen.
12.2 Als de vervangende keuze goedkoper is dan de oorspronkelijke, dan blijft de oorspronkelijke prijs gelden.
12.3 Ruilen is niet toegestaan als u bij het sluiten van de overeenkomst zelf af ziet van de mogelijkheid tot ruilen.

Ophalen Artikelen

13.1 De door Susil’s Bruidsatelier geleverde producten dienen, na betaling, opgehaald te zijn tot één dag voor de opgegeven leverdatum.
13.2 De ondernemer mag de overeenkomst ontbinden indien de gelegenheidsdatum waarvoor de zaak is bestemd is verstreken en de koper de zaak niet heeft afgehaald en geen nieuwe gelegenheidsdatum heeft doorgegeven. De ondernemer geeft in dat geval de koper 3 maanden de gelegenheid de zaak af te halen en stelt de koper hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. Wordt na deze termijn de zaak niet afgehaald door de koper, dan kan de ondernemer vrij over de zaken beschikken, onverminderd zijn recht om de koopprijs, voor zover nog niet voldaan, op te eisen ter dekking van zijn schade.
13.3 Als de zaak door de koper later wordt opgehaald dan de oorspronkelijke gelegenheidsdatum mag de ondernemer de in redelijkheid gemaakte opslagkosten in rekening brengen. Het risico van brand en beschadiging tijdens de opslag wordt door de ondernemer bij een consumenten- koop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

Vermaakkosten
14.1 Alle vermaakkosten zijn voor rekening van de koper.
14.2 Alle risico’s door het afvallen van de bruid na bestelling van de jurk zijn voor de koper; o.a. extra kosten die het met zich mee kan brengen, exta tijd
die nodig is voor het vermaken. Als de jurk helemaal niet meer passend te maken is, dan hoort dit risico ook bij de koper. Uiteraard moet naar billijkheid wel verwacht worden dat de verkoper er alles aan doet om het mooist mogelijke resultaat te behalen.

Nederlands recht
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.